Spring over menu

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Vand

Jeg har ikke vand - hvad gør jeg?

Har du ingen vand, er det måske, fordi vi graver i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen, får berørte kunder direkte besked via SMS. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser, f.eks. i tilfælde af ledningsbrud. Se driftsforstyrrelse på vores hjemmeside www.vejenforsyning.dk

Forslag til, hvad du også kan undersøge:

1. Tjek, om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet
2. Tjek, om det både koldt og varmt vand, du mangler
3. Tjek, om der er andre i dit lokalområder, der også mangler vand
4. Kontakt din vicevært, hvis du bor i etageejendom

Kan jeg selv kontrollere, om der er utætheder i mit vandsystem?

Ja, sådan gør du:

1. Sørg for at alt vand i din husstand er slukket. Husk, at vaske- og/eller opvaskemaskine ikke må køre
2. Gå ud til din måler og se på feltet "Aktuelt flow", som skal stå på 0

Se display

Mit vandrør er sprunget - hvad gør jeg?

Hvis du har et sprunget vandrør, skal du hurtigst muligt lukke for hovedhanen og kontakte en VVS-installatør.

Du kan herefter melde skaden til dit forsikringsselskab.

For at undgå frostsprængninger skal du sørge for at isolere dine vandrør.

Hvor meget vand bruger en typisk hustand?

Det varierer, hvor meget vand en husstand bruger. Det afhænger af, hvor mange der bor i husstanden. Typisk bruger en person ca. 80-150 liter pr. hver dag. Dette svarer til 30-55 m3 pr. år.

Læs mere om vandforbrug og få gode sparetips

Jeg vil gerne bevare grundvandet – hvad kan jeg gøre?

I Danmark er grundvandet så rent, at vi kun skal ilte og filtrere det på vandværket, før vi kan pumpe det ud til kunderne. Derfor skal vi behandle vores grundvand som en værdifuld ressource og passe godt på det. 

Her er tre gode råd: 

 1. Hæld aldrig rester af maling, lak, terpentin og andre kemikalier ud i toilettet eller vasken. Aflever i stedet resterne på genbrugspladsen som farligt affald
 2. Vær opmærksom på, at dunke med olie, benzin og kemikalier ikke er utætte, så indholdet løber ud i kloakken eller ned i jorden
 3. Brug ikke sprøjtegifte i haven
Vandtrykket er meget lavt – hvad gør jeg?

Hvis vandtrykket er meget lavt, så vær opmærksom på følgende: 

 1. Er din stophane inde i huset helt åbnet? 
 2. Er dine filtre i vandhanerne tilstoppede?

Hvis du stadig oplever, at der ikke er tryk på vandet, så kontakt os. 

Jeg har haft vandspild – hvad kan jeg gøre?

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandafledningsafgiften.

 

Læs, hvordan du søger om refusion

Vandet er uklart – hvorfor? Og kan jeg blive syg af at drikke det?

Hvidt vand: Det kan ske, at vand fra hanen, indeholder noget, der ligner små hvide partikler, som forsvinder efter lidt tid. Der er tale om små iltbobler i vandet. De opstår oftest efter udførte ledningsarbejde, hvor der kommer luft i ledningerne. 

Rødt/brunt vand: Ved reparationer på ledningsnettet kan vandet få et misfarvet (rødligt eller brunt) udseende, der skyldes, at aflejringer i ledningerne rives løs. Aflejringerne stammer bl.a. fra udfældet jern og mangan, som er i drikkevandet. Urenhederne forsvinder, efterhånden som ledningerne bliver skyllet igennem.

Kan jeg blive syg af at drikke vandet? Okker (jern og mangan) i vandet giver normalt ikke anledning til sundhedsproblemer, men vi anbefaler, at du lader vandet løbe, til det bliver klart igen.

Mit vasketøj er misfarvet af urent vand – hvad gør jeg?

Hvis dit vasketøj er misfarvet af urent vand, kan du prøve at følge denne vaskeanvisning fra Statens Husholdningsråd: 

 1. Læg tøjet i blød i vand, som du har tilsat 1 dl citronsyre til 10 l vand. Efter en halv time vrider du tøjet
 2. Vask tøjet i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand
 3. Skyl nu tøjet og vask det igen med almindelig vask
Hvor hårdt er vandet?

Vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium. Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader °dH. Vandets hårdhedsgrad er mellem 8-12 10°dH i vores forsyningsområde. Det svarer til 'middelhårdt'.

Læs mere om vandets kvalitet

Afregning, flytning, gravearbejde mv.

Jeg skal flytte – hvad gør jeg?

Når du flytter, skal du aflæse vandmåleren og meddele ejerskifte til os

Læs, hvordan du laver flytteaflæsning

Hvorfor får jeg to regninger? En fra vandværket og en fra Vejen Forsyning?

Det gør du, fordi det er to forskellige ydelser, du betaler for. Vandværket sørger for, at du får rent vand i hanen. Vejen Forsyning sørger for, at du kan komme af med vandet igen, når det er brugt, og vi renser det, så det kan blive ledt tilbage til naturen. Du betaler kort sagt for vandet, når det kommer ind i huset, og når det skal ud igen. Derfor har du kun én vandmåler, men får to regninger. 

Hvad er mit forbrug sat efter?

Vi sætter dit forbrug, og dermed det, som du skal betale aconto, efter sidste års forbrug. Hvis du er ny kunde, sætter vi forbruget efter, hvor mange personer der er i din husstand. Hvis du betaler for meget eller for lidt, bliver det modregnet eller lagt til på din årsopgørelse.

Jeg kan ikke betale til tiden - hvad gør jeg?

Så kontakt os med det samme på post@vejenforsyning.dk eller telefon 7632 6000, så hjælpes vi ad med at finde en ordning.

Jeg er udlejer. Jeg vil gerne, at mine lejere afregner direkte med Vejen Forsyning – hvordan gør jeg?

Det er som udgangspunkt ejer, der hæfter for forbruget af vand og spildevand. I nogle tilfælde kan der indgås aftale om, at Vejen Forsyning afregner direkte med lejer.

Ejer skal skriftligt anmode Vejen Forsyning om, at der laves en individuel afregning (BKG 837).  
Ansøgningen skal indeholde en tegning, som viser placering af stophaner, og som sendes til Målerservice. 

For at en bolig kan blive omfattet af reglerne i BKG 837, skal alle følgende tekniske forudsætninger være opfyldt:

 1. Ejendommen består af mindst to udlejnings- eller andelsenheder, som er beliggende på et eller flere matrikelnumre
 2. Den enkelte boligs samlede vandforbrug skal kunne måles med én måler
 3. Den enkelte bolig skal være forsynet med en selvstændig vandledning
 4. Vandtilførslen til den enkelte bolig skal være forsynet med en stophane, så Vejen Forsyning har umiddelbar adgang til stophanen udenfor.
 5. Vejen Forsyning ejer de målere, som installeres til måling af en boligs forbrug, 

Når en bolig er omfattet af reglerne i BKG 837, skal Vejen Forsyning afregne vandforbrug direkte med lejeren. Eventuelle restancer, som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende.

Send en skriftlig anmodning herom til post@vejenforsyning.dk 

Herefter vil anmodningen bliver behandlet.

Jeg skal sende en regning til Vejen Forsyning. Hvilket CVR- og EAN-nummer skal jeg bruge?
Hvor lang tid bliver der gravet på min vej?

Hvis et af vores grave- eller anlægsprojekter påvirker din adresse, får du direkte besked, og du får at vide, hvor længe vi forventer, at arbejdet tager.

Bliver vi nødt til at afbryde din vandforsyning, får du selvfølgelig også besked om, hvornår vi præcis afbryder forsyningen til din adresse.

Jeg skal udføre gravearbejde som virksomhed. Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Skal din virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LedningsEjerRegistret - LER.

Læs relevant information om LER, og hvad du skal gøre

Kan jeg få indflydelse på, hvilke beslutninger som træffes i Vejen Forsyning?

Ja, i bestyrelsen for selskaberne i Vejen Forsyning sidder to forbrugerrepræsentanter. Du kan få din indflydelse ved at stemme eller stille op til valget. Bestyrelsen sidder normalt i fire år. 

Når der er valg, annoncerer vi valget på hjemmesiden og i den lokale presse.

Se, hvem der sidder i vores nuværende bestyrelse

 

Spildevand og din kloak

Jeg har en mistankte om rotter i kloakken – hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på din grund, skal du melde det til Vejen Kommune, som tager kontakt til et firma, der bekæmper rotter. Det er uden omkostninger for dig.

Læs mere om rottebekæmpelse

Hvad er offentlig/privat kloak?

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også kloakrøret fra huset og ud til skellet. Hvis du har en brønd, som er maks. to meter fra skellet (en såkaldt skelbrønd), er det ved brønden, at ansvaret skifter.

Røret fra huset og frem til og med denne brønd er dit ansvar, mens røret fra brønden og ud til kloaksystemet i vejen er Vejen Forsynings ansvar. Er brønden placeret længere fra skellet, skiller ansvaret på skellinjen. 

Nogle få grundejere bor i et område, hvor kloakrør og kloak udenfor grundgrænsen er et fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakrøret og kloakken. Grænsen mellem den offentlige og den private del er da ved grundejerforeningens grundgrænse.

Ansvar offentlig og privat kloak

Vejrist og brønd i vejen er stoppet – hvem skal jeg kontakte?

Vejristen og/eller tilhørende brønd i vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense vejriste og brønde.

Hvis risten er dækket af blade og lignende, er det en stor hjælp, hvis du renser risten. Er dette ikke tilstrækkeligt, så kontakt Vejen Kommune.

Er vejen privat fællesvej i byområde, og ikke tilknyttet en grundejerforening, der tager sig af rensningen? Så er det den tilstødende grundejer, der har ansvaret. 

Min kloak lugter – hvorfor?

Lugt fra et afløb kan f.eks. skyldes:

 1. At vandlåsen er tørret ud, fordi du ikke har brugt afløbet i en periode. Løs problemet ved at trække i toilettet et par gange eller ved at lade vandhanevandet løbe et stykke tid. hvis dette ikke hjælper, så kontakt en VVS-installatør
 2. At der er urenheder i afløbene. Løs problemet ved at rense dine afløb med jævne mellemrum. Hvis dette ikke hjælper, så kontakt en VVS-installatør
 3. At husets indvendige kloakrør er i stykker. Kontakt en kloakmester.

Kommer lugter fra brønden i den offentlige vej? Så er det vores ansvar, og så skal du kontakte os.

Min kloak eller toilet er stoppet – hvad gør jeg/hvem kontakter jeg?
 • Undersøg først, om den stoppede kloak gælder hele huset. Hvis afløbet i køkkenvasken virker, men toilettet ikke gør, tyder det på en prop i dit interne afløbssystem. Så skal du kontakte en slamsuger.

 • Har du problemer i hele huset? Så kig både i din samlebrønd, der samler alle afløb fra huset og er på din grund, eller i din skelbrønd.

  • Hvis der står vand i samlebrønden, som samler alle kloakrør på din grund i en brønd, som så fører spildevandet ud til skelbrønden - er det dit ansvar. Så skal du kontakte en slamsuger.

  • Hvis der står vand i skelbrønden, der - som navnet også siger - ligger tæt på skel - er det vores ansvar, og så skal du kontakte os. Vores ansvar er fra skelbrønden og ud til offentlig vej.

  • Hvis begge brønde er tomme, sidder proppen sandsynligvis et andet sted i kloaksystemet, evt. under dit hus. I alle tilfælde vil en slamsuger kunne få hul på problemet.
Jeg har brug for en ekstra tømning af septiktank - hvad gør jeg?

Står du med et akut problem og skal have din tank tømt, skal du kontakte:

Marius Pedersen A/S
Telefon 6342 1017
E-mail: to@mariuspedersen.dk

Du skal selv betale for tømningen. 

Læs mere om tømning og se priser

Husk, at du også kan tilmelde dig vores sms- og mailservice og se alt om tømning af din tank.

Du kan:

 • Bestille en ekstra tømning
 • Se, hvornår tanken sidst er tømt
 • Se interval mellem tømninger
 • Se tidligere tømningsrapporter

Du skal bruge din tankkode og ejerkode til løsningen. Dine koder står i tidligere tømnings- og varslingsrapporter. Kan du ikke finde dem, så kontakt Marius Pedersen A/S, telefon 63 42 10 17, e-mail: to@mariuspedersen.dk

 Tilmeld sms- og mailservice

Min septitank er ikke blevet tømt til den aftalte tid – hvorfor?

Inden entreprenøren kommer, skal du sikre, at tanken er tilgængelig og forsynet med et let aftageligt dæksel. Hvis ikke, vil tanken ikke blive tømt, og du får en regning for forgæves kørsel. 

Det er derfor vigtigt: 

 1. At dækslet er gravet fri, og tanken er let tilgængelig
 2. At dækslet ikke vejer mere end 50 kg
 3. At chaufføren selv kan løfte dækslet af
 4. At afstanden fra kørefast vej til tanken max. er 50 meter
Hvordan undgår jeg problemer med min kloak?

Gode råd til at undgå kloakproblemer:

 1. Skyl ikke kemikalier, vantpinde, hygiejnebind og bleer ud i vask eller toilett
 2. Kom ikke fedtrester i køkkenvasken
 3. Rens afløb med jævne mellemrum
 4. Vær opmærksom på, at dine vandlås ikke udtørrer
 5. Rens tagender for blade om efteråret
 6. Dæk ikke dæksler og riste til med jord, fliser eller andet
 7. Vær obs på, at rødder fra store træer ikke gror ned i dine kloakrør og skaber propper og ødelægger dine rør
Oversvømmelse af kælder – hvad gør jeg?

Vi har ansvaret for at fjerne spildevand fra stueetageniveau. Det er derfor dit eget ansvar at fjerne spildevandet fra kælderen. Vi forsøger hele tiden at forbedre kloaknettet ved omlægninger og renoveringer. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har haft oversvømmelse i din kælder. Vi tager dine oplysninger med i vores planlægning fremover.

Undgå vand i din kælder

Hvis du vil undgå oversvømmelse i din kælder, så få en kloakmester til at tjekke både kælder og kloaksystem. Kloakmesteren kan fortælle, om der i tilfælde af massiv regn eller forstoppelse vil opstå problemer. 

Der kan være flere årsager til, at der kommer vand ind i din kælder. Kloaksystemet kan være overbelastet i forbindelse med kraftige regnskyl, eller ledningsnettet kan være tilstoppet.