Spring over menu

Priser

Du betaler for det vand, du får leveret, og du betaler for at komme af med det igen som spildevand.

Vi afregner begge dele efter den årlige aflæsning af din vandmåler.

Priserne på vand er for husstande og virksomheder tilsluttet Vejen Vandværk.

Er du tilknyttet et privat vandværk?

Så kontakt vandværket i dit forsyningsområde for priser.

Vand

Vandpris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 15,12 18,27
Forbrug op til 10.000 m3 8,25 10,31
Statsafgift 6,37 7,96
Samlet pris 10,12 12,65
Forbrug over 10.000 m3 3,75 4,69
Statsafgift 6,37 7,96
Afgift pr. bi-måler 700,00 875,00
Fast årlig afgift pr. boligenhed/ejendom 550,00 687,50
Målerafgift pr. måler 150,00 187,50
Egen boring - pris pr. målt m3 7,96 momsfri
Kompensation for el i forbindelse med husstandspumpestationer pr. målt m3 -1,61 -2,01

Spildevand

Spildevandspris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris pr. målt m3
vandforbrug
36,50 45,63
Transport 25,50 31,88
Rensning 11,00 13,75
Fast bidrag pr. år kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 560,00 700,00
Rensning, fast bidrag pr. år 168,00 210,00
Transport, fast bidrag pr. år 392,00 490,00
Genanvendt tag- og overfladevand pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris pr. målt m3
vandforbrug
36,50 45,63
Transport 25,50 31,88
Rensning 11,00 13,75
Aflevering af septisk slam pr, m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Aflevering af spildevand på renseanlæg 36,50 45,63
Aflevering af septisk slam på renseanlæg 217,00 271,25

For boliger uden vandmåler sætter vi vandafledningsbidraget jf. bekendtgørelse nr. 533 af 24. april 2020 - betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. - til 170 m3 . Erhverv, der bruger vand i den primære produktion, og som ikke leder det i kloakken, kan blive fritaget for vandafledningsbidrag. Kontakt os og hør, om du kan blive fritaget. 

Aflevering af filterskyllevand - pris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
  36,50 45,63

Tilslutningsbidrag vand

Tilslutning af drikkevand i bymæssig bebyggelse (zone 1) kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 28.900,00 36.125,00
Hovedanlægsbidrag 4.900,00 6.125,00
Stikledningsbidrag 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag 16.000,00 20.000,00
Tilslutning af drikkevand i landområder (zone 2) kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 42.900,00 53.625,00
Hovedanlægsbidrag 4.900,00 6.125,00
Stikledningsbidrag 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag 30.000,00 37.500,00

Du skal betale tilslutningsbidrag, når vandledningen er ført frem til din ejendom. Vi fører stikledning frem til grundskel. Ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem ejendom og vandværkets stikledning er længere end 30 meter, er ikke del af vandværkets naturlige forsyningsområde. Vandværket afgør stikledningens placering.

Tilslutningsbidrag spildevand

Tilslutning af kloak, bolig og erhverv kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tilslutningsbidrag pr. bolig eller pr. 800 m2 erhvervsareal 62.320,87 77.901,08

Tilslutning af vand ved erhverv, industri, landbrug, institutioner m.m.

Med udgangspunkt i fordelingstallet 1,0 (1 forbrugsenhed) anvendes følgende fordelingsnøgle ved beregning af hovedanlægsbidrag:

Boligenhed (enfamiliebolig, landhus, sommerhus, lejlighed) 1,0
Mindre forretninger og erhverv med tilhørende bolig 1,0
Øvrige forbrugere efter årsforbrug* Forbrugsenhed
Forbrug 250 – 500 m3 2,0
Forbrug 501 – 1.000 m3 3,0
Forbrug 1.001 – 2.000 m3 4,5
Forbrug 2.001 – 3.000 m3 6,0
Forbrug 3.001 – 4.000 m3 7,0
Forbrug 4.001 – 6.000 m3 8,0
Forbrug 6.001 – 8.000 m3 10,00
Forbrug 8.001 – 10.000 m3 11,00
Årsforbrug over 10.000 m3** 12,00

* Større virksomheder og forretninger, landbrug, institutioner, hoteller, restauranter m.m.
** Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, dog minimum fordelingstal.

Trappemodel

Folketinget besluttede 1. januar 2014, at prisen for den variable del af vandafledningsbidraget skulle falde i takt med et stigende forbrug – den såkaldte ”Trappemodel”. Det er kun ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der kan blive afregnet efter trappemodellen.

Transport, betaling pr. m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Trin 1, målt pr. m3
vandforbrug
25,50 31,88
Trin 2, målt pr. m3
vandforbrug
20,40 25,50
Trin 3, målt pr. m3
vandforbrug
10,20 12,75
Rensning, betaling pr. m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Trin 1, målt pr. m3
Rensning
11,00 13,75
Trin 2, målt pr. m3
Rensning
8,80 11,00
Trin 3, målt pr. m3
Rensning
4,40 5,50

Det er alene de ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der er berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

Pris for leje af byggevandskasser

Udgift kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Leje af byggevandskasse, pr. påbegyndt måned 150,00 187,50
Depositum, byggevandskasse 5.000,00 6.250,00

Særbidrag

Forurenet spildevand
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, hvis spildevandets indhold af COD, total-kvælstof og total-fosfor overstiger de til enhver til gældende grænseværdier.

Grænseværdier
Ved særligt forurenet forstås spildevand (organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor), der overstiger følgende grænseværdier:

A Mere end 1.600 mg/l organisk stof, opgjort som COD
B Mere end 100 mg/l total-kvælstof
C Mere end 15 mg/l total-fosfor

Enhedspriser
Nedenstående priser er beregnet på baggrund af regnskabet for 2020.

Enhed kr./kg. ekskl.
moms
kr./kg. inkl.
moms
COD 1,09 1,36
Total-kvælstof 3,90 4,88
Total fosfor 15,27 19,09

De endelige priser kan først bregnes efter regnskabsårene udløb.

Gebyrer i forbindelse med vand

Gebyr kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Rykker aflæsningskort 100,00 100,00
Lukkevarsel 100,00 100,00
Lukkebesøg inkl. genåbning (indenfor normal arbejdstid) 1.600,00 1.600,00
Forgæves lukkebesøg 800,00 800,00
Besøg af låsesmed ved fogedsag Efter regning Efter regning
Overskridelse af vandingsforbud 625,00 781,25
Tapning af vand (ved vandværk) + m3
takst
200,00 250,00
Vandmåler udskiftning pga. fysisk påvirkning* Efter regning Efter regning

* Frostsprængning, uautoriseret indgreb og lign.

Diverse gebyrer

Gebyr kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Faktureringsgebyr pr. faktura* 50,00 62,50
Betalingspåmindelse 1 og 2 100,00 100,00
Betalingsaftale 150,00 150,00
Fremsendelse af regningskopi i fil eller papirform 50,00 62,50
Flytteopgørelse 150,00 187,50
Oprettelse af lejer/ejeraftaler pr. lejer 100,00 125,00
Kompensationsgebyr** 310,00 310,00

* Faktura tilmeldt betalingsservice eller e-mail er fritaget.

**Pålægges erhvervskunder efter overdragelse til inkasso

Rykkerprocedure

Hvis du har problemer med at betale, så kontakt i første omgang vores kundecenter. Hvis du ikke betaler, vil du modtage to rykkere. Hvis du fortsat ikke betaler, overgiver vi sagen til inkasso. Hvis det drejer sig manglende betaling af din vandregning, kan konsekvensen være, at vi lukker for vandet.