Spring over menu

Priser

Du betaler for det vand, du får leveret og du betaler for at komme af med det igen som spildevand. Begge dele afregner vi efter den årlige aflæsning af din vandmåler.

Priserne på vand er kun gældende for hustande og virksomheder som er tilsluttet Vejen Vandværk. Er du tilknyttet et privat vandværk skal du kontakte det private vandværk i dit vandforsyningsområde for oplysning af pris mm.

Forbrugspriser vand

Vandpris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 15,12 18,27
Forbrug op til 10.000 m3 8,25 10,31
Statsafgift 6,37 7,96
Samlet pris 10,12 12,65
Forbrug over 10.000 m3 3,75 4,69
Statsafgift 6,37 7,96
Afgift pr. bi-måler 700,00 875,00
Fast årlig afgift pr. boligenhed/ejendom 550,00 687,50
Målerafgift pr. måler 150,00 187,50
Egen boring - pris pr. målt m3 7,96 momsfri
Kompensation for el i forbindelse med husstandspumpestationer pr. målt m3 -1,61 -2,01

Forbrugspriser spildevand

Spildevandspris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris pr. målt m3
vandforbrug
36,50 45,63
Transport 25,50 31,88
Rensning 11,00 13,75
Fast bidrag pr. år kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 560,00 700,00
Rensning, fast bidrag pr. år 168,00 210,00
Transport, fast bidrag pr. år 392,00 490,00
Genanvendt tag- og overfladevand pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris pr. målt m3
vandforbrug
36,50 45,63
Transport 25,50 31,88
Rensning 11,00 13,75
Aflevering af septisk slam pr, m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Aflevering af spildevand på renseanlæg 36,50 45,63
Aflevering af septisk slam på renseanlæg 217,00 271,25

For boliger uden vandmåler sættes vandafledningsbidraget jf. bekendtgørelse nr. 533 af 24. april 2020, om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., til 170 m3 . Erhverv der bruger vand, der indgår i den primære produktion, og ikke ledes til kloaksystemet, kan fritages for vandafledningsbidrag. Vejen Spildevand A/S kan oplyse vilkårene for fritagelse.

Aflevering af filterskyllevand - pris pr. målt m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
  36,50 45,63

Tilslutningsbidrag vand

Tilslutning af drikkevand i bymæssig bebyggelse (zone 1) kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 28.900,00 36.125,00
Hovedanlægsbidrag 4.900,00 6.125,00
Stikledningsbidrag 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag 16.000,00 20.000,00
Tilslutning af drikkevand i landområder (zone 2) kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet pris 42.900,00 53.625,00
Hovedanlægsbidrag 4.900,00 6.125,00
Stikledningsbidrag 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag 30.000,00 37.500,00

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når vandledningen er ført frem til ejendommen. Vejen Vand A/S fører stikledning frem til grundskel. Ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem beboelsen og vandværkets stikledning vil få en længde på mere end 30 meter, regnes ikke som hørende til vandværkets naturlige forsyningsområde. Vandværket afgør stikledningens placering.

Tilslutningsbidrag spildevand

Tilslutning af kloak, bolig og erhverv kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tilslutningsbidrag pr. bolig eller pr. 800 m2 erhvervsareal 59.074,48 73.843,09

Tilslutning af vand ved erhverv, industri, landbrug, institutioner m.m.

Med udgangspunkt i fordelingstallet 1,0 (1 forbrugsenhed) anvendes følgende fordelingsnøgle ved beregning af hovedanlægsbidrag:

Boligenhed (enfamiliebolig, landhus, sommerhus, lejlighed) 1,0
Mindre forretninger og erhverv med tilhørende bolig 1,0
Øvrige forbrugere efter årsforbrug* Forbrugsenhed
Forbrug 250 – 500 m3 2,0
Forbrug 501 – 1.000 m3 3,0
Forbrug 1.001 – 2.000 m3 4,5
Forbrug 2.001 – 3.000 m3 6,0
Forbrug 3.001 – 4.000 m3 7,0
Forbrug 4.001 – 6.000 m3 8,0
Forbrug 6.001 – 8.000 m3 10,00
Forbrug 8.001 – 10.000 m3 11,00
Årsforbrug over 10.000 m3** 12,00

* Større virksomheder og forretninger, landbrug, institutioner, hoteller, restauranter m.m.
** Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, dog minimum fordelingstal.

Trappemodel

For ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræver spildevandsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel). Dette har Folketinget fastlagt med vedtagelsen af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Denne betalingsstruktur (trappemodellen) indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster og falder i følgende tre trin:

Transport, betaling pr. m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Trin 1, målt pr. m3
vandforbrug
25,50 31,88
Trin 2, målt pr. m3
vandforbrug
20,40 25,50
Trin 3, målt pr. m3
vandforbrug
10,20 12,75
Rensning, betaling pr. m3 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Trin 1, målt pr. m3
Rensning
11,00 13,75
Trin 2, målt pr. m3
Rensning
8,80 11,00
Trin 3, målt pr. m3
Rensning
4,40 5,50

Det er alene de ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der er berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

Pris for leje af byggevandskasser

Udgift kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Leje af byggevandskasse, pr. påbegyndt måned 150,00 187,50
Depositum, byggevandskasse 5.000,00 6.250,00

Særbidrag

Forurenet spildevand
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, hvis spildevandets indhold af COD, total-kvælstof og total-fosfor overstiger de til enhver til gældende grænseværdier.

Grænseværdier
Ved særligt forurenet forstås spildevand (organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor), der overstiger følgende grænseværdier:

A Mere end 1.600 mg/l organisk stof, opgjort som COD
B Mere end 100 mg/l total-kvælstof
C Mere end 15 mg/l total-fosfor

Enhedspriser
Nedenstående priser er beregnet på baggrund af regnskabet for 2020.

Enhed kr./kg. ekskl.
moms
kr./kg. inkl.
moms
COD 1,09 1,36
Total-kvælstof 3,90 4,88
Total fosfor 15,27 19,09

De endelige priser kan først bregnes efter regnskabsårene udløb.

Tømningsordning

Bundfældningstanke kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tømning af bundfældningstank 675,00 843,75
Pr. m3 ud over 3 m3 105,00 131,25
Tømning udenfor tur 840,00 1.050,00
Afstand med slange over 50 m 125,00 156,25
Tømning af køkkenbrønd 425,00 531,25
Tillæg for tungt dæksel over 30 kg 350,00 437,50
Tillæg for forgæves kørsel 675,00 781,25
Tømning med lille bil 1.200,00 1.500,00
Tillæg til klude tømning 185,00 231,25
Spuling af tank 425,00 531,25
Tømning af pumpebrønd 325,00 406,25

Samletanke

Samletanke kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Tømning af samletank 1.525,00 1.906,25
Pr. m3 ud over 3 m3 225,00 281,25
Tømning udenfor tur 1.600,00 2.000,00
Afstand med slange over 50 m 125,00 156,25
Tillæg for tungt dæksel over 30 kg 350,00 437,50
Tillæg for forgæves kørsel 800,00 1.000,00
Spuling af tank 425,00 531,25

Gebyrer i forbindelse med vand

Gebyr kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Rykker aflæsningskort 100,00 100,00
Lukkevarsel 100,00 100,00
Lukkebesøg inkl. genåbning (indenfor normal arbejdstid) 1.600,00 1.600,00
Forgæves lukkebesøg 800,00 800,00
Besøg af låsesmed ved fogedsag Efter regning Efter regning
Overskridelse af vandingsforbud 625,00 781,25
Tapning af vand (ved vandværk) + m3
takst
200,00 250,00
Vandmåler udskiftning pga. fysisk påvirkning* Efter regning Efter regning

* Frostsprængning, uautoriseret indgreb og lign.

Diverse gebyrer

Gebyr kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Faktureringsgebyr pr. faktura* 50,00 62,50
Betalingspåmindelse 1 og 2 100,00 100,00
Betalingsaftale 150,00 150,00
Fremsendelse af regningskopi i fil eller papirform 50,00 62,50
Flytteopgørelse 150,00 187,50
Oprettelse af lejer/ejeraftaler pr. lejer 100,00 125,00
Kompensationsgebyr** 310,00 310,00

* Faktura tilmeldt betalingsservice eller e-mail er fritaget.

**Pålægges erhvervskunder efter overdragelse til inkasso

Rykkerprocedure

Manglende betaling
Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til vores kundecenter.

Ved manglende betaling udsendes der op til 2 rykkere i henhold til renteloven.

Hvis der fortsat ikke betales, overgives restancen til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der påløber yderligere omkostninger. Derudover kan der ske registrering hos RKI, også uden yderligere varsel.

Hvis en del af restancen vedrører Vejen Vand A/S, iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Henvendelse
Ved information om drikkevand, spildevand og tømningsordning kan du kontakte Vejen Forsyning A/S på tlf. 7632 6600 eller via e-mail post@vejenforsyning.dk

Tidligere priser

Her kan du se og downloade tidligere priser som PDF.