Spring over menu

Spildevand og din kloak

Hvad er spildevand?

Spildevand er brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug. Spildevand fra almindelige husholdninger er det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer (tis og afføring) indeholder spildevandet kemikalier og miljøfremmede stoffer fra f.eks. rengøringsmidler, som er svære at nedbryde i naturen.

Hvordan bliver mit spildevand renset?

Når du går i bad eller bruger toilettet, starter et stort stykke arbejde for at sikre, at vandet, der i sidste ende bliver ledt ud i omkringliggende søer og vandløb, er så rent, at fisk og planter ikke bliver berørt.

I Vejen Forsyning har vi fem renseanlæg, som tilsammen renser ca. 7 mio. m³ spildevand hvert år. På vores anlæg samler vi spildevandet fra hele Vejen Kommune. Her renser vi vandet. Det vil sige, at vi nedbryder og fjerner forurenende stoffer, så de ikke belaster miljøet.

Renseprocessen fra start til slut

Når vandet ryger i dit afløb og videre i kloakken, bliver det pumpet til renseanlægget via en af vores i alt 95 pumpestationer. Pumpestationer hjælper os med at transportere spildevandet over længere afstande. For at få spildevandet frem er der en nedadgående hældning på alle kloakrør. På pumpestationerne bliver spildevandet pumpet et niveau op igen, så det kan fortsætte turen til renseanlægget.

I dag er mange kloakker separerede. Det betyder, at regnvand og spildevand ender i hvert sit system for at undgå, at kloakvand løber over og forurener naturen. Regnvandet løber direkte i vandløb, mens spildevandet først skal en tur forbi renseanlægget.

Renseprocessen er både mekanisk, kemisk og biologisk.

Mekanisk rensning

Når spildevandet ankommer til renseanlægget, bliver spildevandet ledt gennem riste, der fjerner sten, papir mv. Herefter bliver det ledt videre gennem et beluftet sandfang, hvor sand og grus bundfælder sig og kan fjernes. Fedt og olie vil samle sig i overfladen, så det kan skrabes af. Det er vigtigt at fjerne både fedt og sand, da det ellers vil kunne ophobe sig andre steder i anlægget.

Kemisk rensning

Når vandet forlader sand- og fedtfanget, tilsætter vi et jernsalt ved navn jernklorid, som går i forbindelse med vandets indhold af fosfor og organisk stof, og de partikler, der bliver dannet ved den kemiske forbindelse, bundfælder sig i anlæggets forklaringstanke. Vi pumper nu vandet videre til den biologiske rensning.

Biologisk rensning

Da spildevandet fortsat indeholder store mængder organisk stof, kvælstof og fosfor, som forurener naturen, hvis det ikke fjernes, bliver spildevandet blandet med biologisk slam. Herefter starter en proces, hvor mikroorganismer arbejder sammen for at nedbryde det organiske stof og omdanne det til gasarter som kuldioxid og frit kvælstof.

Det biologiske slam samler sig i bunden af tankene, hvorfra det pumpes tilbage til processen og bliver brugt som led i en ny biologisk renseproces. Det rensede spildevand bliver nu ledt videre og iltet, inden vi leder det ud i vandløb. Resten af slammet bliver kørt på landbrugsjord som biogødning.

Sådan letter du rensningen af spildevandet

  • Skyl ikke vådservietter, bind, vatpinde mv. ud i toilettet.
  • Hæld ikke maling, terpentin eller andre skadelige stoffer ud i vask, toilet eller afløb.
  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken – brug affaldsposen i stedet.
  • Rens dine vandlåse, gulvafløb og tagrender med jævne mellemrum.
  • Rens sandfanget i nedløbsbrønden og ved tagnedløbet mindst en gang om året.

Hvem ejer hvad?

Kloakrør

Kloakledningerne kan ejes af dig som grundejer, kommunens vejafdeling eller i enkelte tilfælde af et spildevandslaug.

Din del af kloakken

Den del af kloakken, der er tilknyttet din ejendom, kaldes afløbsinstallationer og er dine. Afløbsinstallationerne er den del, der ligger på din ejendom (indenfor skel). Det er derfor også dit ansvar at udbedre og betale for eventuelle skader, hvis der er problemer med dine installationer.

Nogle ejendomme har en skelbrønd, andre har kun en samlebrønd inde på grunden. Fra skelbrønden går en stikledning ud til hovedledningen, som ligger ude i vejen. Vejen Forsyning ejer stikledningen fra det sted, hvor stikledningen krydser dit skel ud mod vejen. 

Kloakken i vejen

Vejen Forsyning ejer kloakken udenfor dit skel (undtaget de tilfælde, hvor facaden ligger i skel), og ledningsnettet hele vejen til renseanlægget. Hvis der kun er tilsluttet rendestensbrønde på en ledningsstrækning, er det den, som ejer vejen, som også ejer ledningen i vejen. Det kan enten være kommunen ved offentlige veje eller private ved privat fællesveje. 

Hvis din facade ligger i grundskel, ejer Vejen Forsyning kloakken frem til første afgrening eller brønd på din stikledning. Brøndene og ledningen efter afgreningen er i disse tilfælde din ejendom og tilhører husets installationer.

Kloakproblemer eller vand i kælderen?

Du kan opleve kloakproblemer som lugt inde og ude, stoppet kloak eller overbelastning af systemet, f.eks. ved skybrud. Ved kloakproblemer kontakt os.

Har du vand i din kælder?

Hvis du oplever at få vand i kælderen ved kraftigt regnvejr, er det typisk, fordi regnen er så kraftig, at rørene i vejen ikke kan transportere vandet hurtigt nok væk.

Det er derfor en god ide at forebygge, hvis dit hus har kælder, da det er dit ansvar som grundejer at sørge for at undgå vand i kælderen.

Du kan f.eks. installere en pumpe eller et højvandslukke. Pumpen leder vandet væk og sørger for, at vandet ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højtvandslukket lukker automatisk ved pres tilbage mod kælderens afløb- Du kan også lukke manuelt.

Kontakt en autoriseret kloakmester for gode råd.

Hvis uheldet er ude, så vær opmærksom på, at spildevandet kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Begræns kontakten med spildevandet mest muligt.

Kraftig regn

Vores kloakker er de fleste steder et fællessystem for både regnvand og spildevand. Ved kraftig regn kan de blive fyldt, og der kan ske tilbageløb gennem stikledningen og dermed risiko for oversvømmelse.

Husets stikledning er tilstoppet

Stikledningen, der fører spildevandet væk fra huset, kan være blevet for lille med tiden, eller den kan være tilstoppet. De private stikledninger tilhører altid ejendommen.

Høj grundvandsstand

Nogle steder ligger grundvandet højt i forhold til kælderen i din bolig. Grundvandet kan også være steget efter en periode med meget nedbør. Regnen siver ikke væk og vil prøve, at komme ind i huset. Forhøjet grundvand vil du kunne se og mærke ved, at jorden og kældervæggen er fugtig