Spring over menu

Din kloak

Hvad er spildevand?
Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 4.

Spildevand inddeles i:

  • Husspildevand: Spildevand fra husholdninger. Indeholder typisk organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P).
  • Tag- og overfladevand: Regnvand fra tagarealer og helt eller delvist befæstede arealer, hvor der ikke forekommer særlig forurening. Indeholder typisk lave koncentrationer af organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N)og fosfor (P).
  • Industri- eller processpildevand: Spildevand fra virksomheder, virksomhedsprocesser og overfladevand fra arealer, der er belastet med forurening. Kan indeholde mange forskellige miljøfremmede stoffer ud over organisk stof og næringsstoffer.

I Danmark renser vi langt størstedelen af spildevandet, inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster vandmiljøet eller jord og grundvand.

Organisk stof forbruger ilt ved nedbrydning og omsætning. Udledning af organisk stof kan derfor give problemer med iltsvind i vandløb, søer og hav.

Næringsstoffer kan bidrage til vækst af alger, der kræver næringsstofferne for at kunne vokse. Udledning af næringsstoffer kan derfor give problemer med algeopblomstring – især ved udledning af fosfor til søer og kvælstof til havet.

Miljøfremmede stoffer omfatter olie, kemikalier, tungmetaller, lægemidler og meget mere. Effekten af at udlede miljøfremmede stoffer til jorden, søer, vandløb og havet er meget forskellig. Nogle stoffer kan medføre omfattende skader selv i små doser, og skaderne kan både være akutte nu og her, og kroniske på lang sigt.

Udledning af spildevand kræver en tilladelse. I udledningstilladelserne stiller blandt andet vilkår om, hvor meget spildevand der må udledes, og hvor meget forurening spildevandet må indeholde ved udledning. Normalt må spildevandet ikke indeholde forurening, der er mere koncentreret end, at det ikke medfører skader på miljøet.

Hvem ejer hvad?

Kloakledninger:
Kloakledningerne kan ejes af dig som grundejer, kommunens vejafdeling, eller i enkelte tilfælde af et spildevandslaug.

Din del af kloakken:
Al kloak, der er tilknyttet din ejendom kaldes afløbsinstallationer og er din private ejendom. Afløbsinstallationerne er den del, der ligger på din ejendom (indenfor skel). Opstår der problemer med afløbsinstallationerne, er det dit eget ansvar og eventuelle skader udbedres for din egen regning.

Ansvarsdeling mellem privat og forsyning:
Nogle ejendomme har en skelbrønd, andre har kun en samlebrønd inde på grunden.

Fra skelbrønden går en stikledning ud til hovedledningen, som ligger ude i vejen. Vejen Spildevand A/S ejer stikledningen fra det sted, hvor stikledningen krydser dit skel ud mod vejen. Læs mere om det i vores folder "Du skal helst installere en skelbrønd", som findes under publikationer på forsiden.

Kloakken i vejen:
Vejen Spildevand A/S ejer kloakken udenfor dit skel (undtaget de tilfælde, hvor facaden ligger i skel), og ledningsnettet hele vejen til renseanlægget. Hvis der kun er tilsluttet rendestensbrønde på en ledningsstrækning, ejes ledningen i vejen af den som ejer vejen. Det kan enten være kommunen ved offentlig veje eller private ved privat fællesvej.

Ejendomme med facade i grundskel:
I tilfælde, hvor din facade ligger i grundskel ejer Vejen Spildevand A/S kloakken frem til første afgrening eller brønd på din stikledning. Brøndene og ledningen efter afgreningen er i disse tilfælde din ejendom og tilhører husets installationer.

Vand i kælderen

Vand i kælderen er hvert år et problem for mange grundejere. Kloakker er konstrueret til at kunne aflede vand fra stueplan. Det kan give problemer for ejendomme med kælder. Kælderen er ejendommens laveste placering og derfor mest udsat for vand. Det er derfor en rigtig god ide, at være opmærksom på at forebygge, hvis dit hus har kælder.

Det er dit ansvar som grundejer, at sørge for at undgå vand i kælderen - uanset om det er regnvejr eller tørvejr.

Vi prioriterer kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaksystemer. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning indenfor de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. Vi arbejder konstant på, at forbedre kloaksystemet, så de nye anlæg kan klare store mængder vand, men da vi er ikke herre over naturen kan vi desværre ikke give nogen garanti for, at vores indsats virker. Det er dit eget ansvar, at være på den sikre side.

Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen under kraftigt regnvejr kan du installere enten en pumpe eller en højtvandslukke. Pumpen sørger for, at vandet ledes væk og ikke presses tilbage og op gennem afløbet. Højtvandslukken lukker automatisk ved pres tilbage mod kælderens afløb og kan også lukkes manuelt.

Tag en autoriseret kloakmester med på råd for, at finde en løsning, der passer bedst til dig og dit hus.

Hvis uheldet er ude skal du være opmærksom på, at spildevandet kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Du skal derfor begrænse kontakten med spildevandet mest muligt.

Der kan være flere grunde til at kælderen bliver oversvømmet

Kraftig regn
Vores kloakker er de fleste steder et fællessystem for både regnvand og spildevand. Ved kraftig regn kan hovedkloakkerne blive fyldt, og der kan ske tilbageløb gennem stikledningen og dermed risiko for kælderoversvømmelse.

Husets stikledning er tilstoppet
Stilkedningen, der fører spildevandet væk fra huset, kan være blevet for lille med tiden, eller den kan være tilstoppet. De private stikledninger tilhører altid ejendommen.

Høj grundvandsstand
Nogle steder ligger grundvandet højt i forhold til kælderen i din bolig. Grundvandet kan også være steget efter en periode med meget nedbør. Regnen siver ikke væk og vil prøve, at komme ind i huset. Forhøjet grundvand vil du kunne se og mærke ved, at jorden og kælderevæggen er meget fugtig.