Spring over menu

Godt drikkevand

Vores vandværker er levnedsmiddelvirksomheder, og vi gør, hvad vi kan for, at vores kunder skal føle sig trygge ved at drikke vores vand, Og det kan du som kunde hos os. 

Vi følger alle gældende love og de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand.

Ingen PFAS og pesticider

Vi kontrollerer løbende vores drikkevand for en række flourstoffer, dvs. PFAS-stoffer og pesticider. Der er ikke registreret PFAS eller pesticider i vores drikkevand, så du kan roligt drikke vandet fra hanen.

PFAS er en fælles betegnelse, der dækker over flere forskellige polyflourerede stoffer. Stofferne er svært nedbrydelige, og de kan ophobe i miljøet.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. 

Pesticider er sprøjtegift, som bliver brugt til at bekæmpe ukrudt, insekter, svampe, snegle og andre organismer, der opfattes som skadelige.

Forklaring af de forskellige parametre

Hårdhed (°dH)

Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.

Når du ser eller hører tal vedrørende vandets hårdhed, betyder det:

0 – 4 = Meget blødt vand
4 – 8 = Blødt vand
8 – 12 = Middelhårdt vand    -  Vand fra Vejen Vand A/S  er middelhårdt 
18 – 24 = Hårdt vand
24 – 30 = Meget hårdt vand
Mere end 30 = Særdeles hårdt vand

Udseende, lugt og smag

Hvis vandet ikke er klart, lugter eller smager grimt, kan det være tegn på forurening. Det kan stamme fra vandværket eller et brud på ledningsnettet. Ser vandet ikke rent ud, kan det også skyldes jern og mangan (se nedenfor), som ikke er farligt, men vandet bør alligevel ikke drikkes.

pH

Angiver vandets surhedsgrad. Mellem 7 - 8,5 er normalområde.

Jernindhold (Fe)

Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af f.eks håndvaske, toiletkummer og vasketøj.

Mangan (Mn)

Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en rødlig-orange farve. Mangan kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m.

Nitrat

Nitrat i drikkevandet forekommer naturligt og stammer som regel fra omsætningen af ammonium. Det kan også stamme fra biologiske aktiviteter på jordoverfladen og forekommer især fra dyrkede marker. For stort indhold af nitrat i drikkevandet kan være sundhedsskadeligt - specielt for små børn. Er der et for højt indhold af nitrat vil embedslægen sandsynligvis fraråde børn gravide og ammende kvinder at drikke vandet.

Temperatur

Ved jævnligt at måle temperaturen på vandet forskellige steder i ledningsnettet, kan man få en pejling om bakterieniveauet. Jo lavere temperaturen er, jo dårligere betingelser har bakterier for at leve og formere sig. En høj temperatur kan resultere i forhøjede kimtal (se nedenfor). Bakterier, der kan vokse ved 37°C (legemstemperatur) kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

Ledningsevne

Ledningsevne (eller konduktivitet) er udtryk for vandets evne til at lede en elektrisk strøm. Den angives i mikro Siemens per meter, mS/m eller µS/cm.
Ledningsevnen i vandet er et udtryk for indholdet af opløste salte i vandet. Saltene er en naturlig bestanddel og giver drikkevandet smag. Især chlorid, nitrat og sulfat bidrager til en høj ledningsevne.

Kimtal

Kimtal viser indholdet af mikroorganismer i drikkevandet. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko. Bakterier i mindre antal forekommer naturligt i overfladevand og grundvand, og de fleste er harmløse. Et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier, hvoraf nogle kan tænkes at være sygdomsfremkaldende.

Coliforme bakterier

Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord.

E.coli

Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.